Thursday, January 20, 2011

ತರ್ಲೆ ಸಂಚಿಕೆ.. ಪ್ರಶ್ನೆ-1

ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತರ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಹೊಸ ಅಂಕಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಉತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ;-)

ತರ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಹಾನ್ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಚೋರ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸುಳುಹನ್ನೂ ಬಿಡದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅರಮನೆಯ ತಿಜೋರಿಗೆ ಈತ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೂರು ವಜ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಜ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ. ಸರಿ ಅಂತ ಆ ಮೂರೂ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೊರಟವನೇ, ಸೀದಾ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಜ್ರದ ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಟು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವಜ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳಬಹುದು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ. "ಆ ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ವಜ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ?

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

[ಈ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕದ್ದಿಲ್ಲ.. :-)  ]

Friday, January 14, 2011

How to set Windows as default OS on Ubuntu dual boot

When you install Ubuntu along side the Windows, (i.e. dual boot) you’ll notice that Ubuntu is set as default OS on the GRUB loader. You can set Windows as default OS by changing the default value in Ubuntu’s Grub configuration file. First you’ve to open the Terminal on Ubuntu (Applications --> Accessories --> Terminal), and then run this command, 

sudo gedit /boot/grub/grub.cfg


Now you’ll get a configuration file. Around the 13th line, you can see an entry default=”0”.


Here the value “0” represents the 1st entry i.e. Ubuntu. Usually Windows is the 5th entry in grub configuration file. So its value becomes “4”, because counting starts from 0. Now change the number “0” to “4” and save the file (Ctrl+S).


But be careful when editing the above file. Making any mistakes would result in Grub failure. So do not make any other changes on Grub configuration file. Then restart your system. Now you can see that Windows is selected as default OS instead of Ubuntu.

Note: Please note that the value 4 only works when your system has only two operating systems i.e. Windows and Ubuntu. Value of any OS depends on the number of entries on the Grub. If you have more operating systems, then the value of Windows may change. You can know the value of Windows by counting the number of entries on the grub configuration file. Here is an easiest way to know the value of Windows on the grub. When you start your system, look at the position of Windows on grub loader. If it is the 6th one, then the value of Windows becomes 5, because counting starts from 0. That means the value of 6th entry is 5.

There are some other solutions to set the default OS for those who finds it’s difficult to edit the grub file. There is an application called “Startup manager” in which you can set Windows as default using mouse. This is the safest way to change the default OS, but it needs internet connection. If you have internet connection, then run the following command on Terminal to install “Startup manager”.

sudo apt-get install startupmanager

After the successful installation, you’ll find “Startup manager” on System --> Administration --> Startup manager. Now you can set Windows as default OS on few clicks with “Startup manager”!

(Alternately there is another application called “Grub choose default” to change the default OS. You can install it by running  
sudo apt-get install grub-choose-default on terminal)


-Prasanna SP

Thursday, January 13, 2011

ನನ್ನ ನವಿಲು ನನ್ನ ನವಿಲೆ ನನ್ನ ನವಿಲೆ
    ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ
    ಹೊರಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ನಿನ್ನ ದನಿಯು ಎಷ್ಟು ಮಧುರ
    ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎನಿತು ಚೆಂದ
    ಹೇಗೆ ಹೊಗಳಲಿ!

ಹಲವು ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ
    ನಿನ್ನ ಗರಿಗಳು

ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳದಂತೆ
    ಹೊಳೆಯುತಿರುವುವು
   
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ರೇಖೆ ಚೆನ್ನ
    ಚಿನ್ನದುಂಗುರ

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೆನೆ-ತುರಾಯಿ
    ಬಹಳ ಸುಂದರ

ಮೇಘಮಾಲೆ ತಿರುಗುತಿರಲು
    ಕೇಕೆ ಹಾಕುವೆ

ಮಣಿದು ಕುಣಿದು ಹರುಷದಿಂದ
    ಹಾಡ ಹಾಡುವೆ

ನಿನಗೆ ತಿನಲು ಕಾಳ ಕೊಡುವೆ
    ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುದ್ದನೊಂದ
    ಕೊಡುವೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ

ನಿನಗೆ ಅಂದ ಚೆಂದದೊಂದು
    ಮನೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ

ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾನು
    ಸಾಕಿ ಸಲಹುವೆ

ನನ್ನ ನವಿಲೆ ನನ್ನ ನವಿಲೆ
    ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ
    ಹೊರಟೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ?

-ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಸಾಲಿಮನಿ

 ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು: ಪ್ರಸನ್ನ ಶಂಕರಪುರ

ಪದ್ಯ ಚೆಂದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೆದಿದ್ದು ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಸಾಲಿಮನಿ ಅವರು. ಈ ಪದ್ಯ ನನಗೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗಿದು ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟದ ಪದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಓದಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವೂ ಓದಿದರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಸಾಲಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.